PEREZ VIEITES Sara

PEREZ VIEITES Sara

Post doctorant

CERI Digital Systems

mail

sara.perez-vieites@imt-nord-europe.fr

phone

00

ORCID : 0000-0003-1572-4258